Hervormde Gemeente Sebaldeburen
Provincialeweg 44

Identiteit

Wie wij zijn als gemeente

Als Hervormde Gemeente Sebaldeburen zijn wij deel van de wereldwijde kerk van Christus en binnen Nederland sinds 2004 van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Wij onderschrijven van harte de belijdenissen van de Kerk zoals verwoord in de drie oecumenische credo’s (Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius) en de drie gereformeerde belijdenisgeschriften (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels). Wij houden daarbij vast aan de Bijbel als bron van wat we over God weten (sola scriptura), het geloof als enige weg naar God (sola fide) en genade als de enige basis van onze redding (sola gratia).
Als zodanig zijn wij een protestantse gemeente in de gereformeerde traditie, die wordt gekenmerkt door een orthodoxe prediking en een relatief sobere liturgie. Concreet betekent het laatstgenoemde, dat wij in de eredienst gebruik maken van Psalmen Oude Berijming (1773) en de gezangen uit Weerklank (2016). Zingen wordt afgewisseld met votum/groet, de wetslezing, Schriftlezingen, verkondiging, geloofsbelijdenis, collecte en zegen. De nadruk in de dienst (circa 75 minuten) ligt op de verkondiging uit de Bijbel, het Woord van God (circa 30 minuten).

''Wij zijn een protestantse gemeente in gereformeerde traditie.''

Visie

Onze visie is dat wij een gemeente zijn waarin het evangelie van genade, namelijk de blijde boodschap van verlossing van zonde en schuld door Jezus Christus centraal staat en waarin opgeroepen wordt tot geloof en bekering.
Wij staan in de gereformeerde traditie en houden vast aan de Bijbel als bron van wat we over God weten (sola scriptura), het geloof als enige weg naar God (sola fide) en genade als de enige basis van onze redding (sola gratia). Wij willen deze traditie in deze tijd verwoorden en doorgeven.
Zo vormen wij met elkaar een gemeenschap van christenen die elkaar in bijeenkomsten op zondag en door de week ontmoeten om samen de Bijbel te bestuderen, God te loven, met elkaar mee te leven, samen te bidden, elkaar aan te sporen, te bemoedigen en vrijmoedig te delen van wat we hebben ontvangen.

''Het evangelie van verlossing van zonde en schuld door Jezus Christus staat centraal''

Missie

De gemeente wil een open en toegankelijke, gastvrije christelijke gemeente zijn die het goede nieuws van Jezus Christus in woorden en daden wil doorgeven aan eenieder in Sebaldeburen en omgeving. Met name voor diegene die Jezus wil navolgen of nog op zoek is.
Zo willen wij als een levende brief van Jezus Christus een verbindende schakel vormen tussen God en individuele gemeenteleden, de bewoners van het dorp, de omgeving (Westerkwartier). Bijbels gezegd, willen wij priesters zijn hier op aarde (1. Petr. 2). Mensen die God vertegenwoordigen bij de mensen en mensen vertegenwoordigen bij God.

''Wij willen graag priesters zijn op aarde; mensen God vertegenwoordigen bij mensen en mensen bij God.''


Beleidsplan

Lees meer over hoe onze identiteit, visie en missie doorwerkt in hoe wij kerk willen zijn in het beleidsplan van onze gemeente (2023-2028). Dit kunt u downloaden via de volgende link:  Beleidsplan 2023-2028 Hervormd Sebaldeburen Webversie.pdf